Skip to main content
share Share
favorite Favorite

9
RESULTS

COLLECTION
TOPIC atoz
Jaka 3
jaka 2
1.3. rodzaje projektów: rozwojowe 1
1.4. analiza Biznes Planów / Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów pod kątem realizacji głównego celu działania przedsiębiorstwa 1
10.2. krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk. 10.3. konsekwencje dla skali – wielkości – zadań w projekcie. [11] Uwzględnianie analizy ryzyka prognozy w studium wykonalności finansowej projektu. Jak radzić sobie z ryzykiem i niepewnością przy konstruowaniu finansowej części studium wykonalności projektów? 11.1. analiza ryzyka projektów/pomysłów 1
11.2. metody pośrednie uwzględniania ryzyka projektu i ich przeliczanie 11.3. analiza punktu progowego lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.4. analiza wrażliwości projektu lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.5. analiza scenariuszy lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.6. analiza drzew decyzyjnych 1
11.7. metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka 11.8. współczynnik zmienności 1
11.9. równoważnik pewności i stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk [12] Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na finansową wykonalność projektu. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności: • oceny wpływu czasu na wartości pieniądza 1
3.0 1
4.3. zdyskontowany okres zwrotu 1
4.4. zaktualizowana wartość netto projektu – NPV 1
4.5. wewnętrzna stopa zwrotu projektu – IRR 1
4.6. porównanie dyskontowych modeli finansowej oceny projektów w ocenie projektów 1
5.10. zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie operacyjnego kapitału obrotowego/pracującego 1
5.6. zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych 1
5.7. zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych (różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich – analizy przypadków) 1
5.8. zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych 1
5.9. zasada dotycząca efektów zewnętrznych 1
6.2. eksploatacji i 6.3. likwidacji. [7] Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk w zależności od konieczności wyboru problemu projektowego. 7.1. Wytworzyć samodzielnie czy kupić gotowe? 7.2. Zwiększyć zatrudnienie mniej wykwalifikowanej kadry czy skoncentrować się na innowacyjnym nowoczesnym realizowaniu zadań 1
7.4. Wynająć czy kupić na własność? [8] Szacowanie stóp kosztu kapitału lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk. 8.1. koszt kapitału własnego 1
8.2. koszt kapitału obcego 1
8.3. zasady szacowania składników kosztów kapitału 1
8.4. średni ważony koszt kapitału – CC lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk [9] Ryzyko projektu a koszt kapitału. 9.1. marginalny koszt kapitału – MCC lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 1
9.2. relacja struktury kapitału i kosztu kapitału 1
9.3. struktura kapitału i praktyczne wnioski z niej płynące dla szacowania parametrów studium wykonalności finansowej. [10] Określanie odpowiedniej wielkości projektu. Optymalny budżet projektu lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk. 10.1. krzywa możliwości projektowych – IOS lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 1
AJ Styles 1
Alberto Del Rio 1
Alex Riley is Less Than Poop 1
Angelico 1
Anita Musiał tel. (022)208 28 33/26 1
Archibald Peck 1
Austin Aries 1
Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia 1
BDK 1
BJ is Poop 1
BSM JAKA 1
Baltic Siege 1
CHIKARA 1
Chikara 1
Chris Jericho 1
Chuck Taylor 1
Colony Extreme Force 1
Delirious 1
Devastation Corporation 1
Devastation Inc. 1
Eddie Kingston 1
Fast Lane 1
Fenix 1
Heidi Lovelace 1
Icarus 1
Ivelisse 1
Jervis Cottonbelly 1
Johnny Mundo 1
Kalisto 1
Kevin Condron 1
Kevin Owens 1
King Cuerno 1
Kobold 1
Lucha Underground 1
Mike Quackenbush 1
Mil Muertes 1
Missile Assault Man 1
Mr. Touchdown 1
NJPW 1
NOPAT 1
NRG 1
NXT 1
Neville 1
Oleg 1
Oleg The Usurper 1
Pentagon Jr. 1
Pieces Of Hate 1
Prince Puma 1
Princess Kimberlee 1
Sami Zayn 1
Samoa Joe 1
Shinsuke Nakamura 1
Soldier Ant 1
Son Of Havoc 1
Spectral Envoy 1
Szkolenia księgowe LINK: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/ Prowadzący dr hab. Grzegorz Michalski 1
Szkolenia księgowe | Zaproszenie na szkolenie od: Grzegorz Michalski (t. +48503452860) [Grzegorz.Michalski@gmail.com] Cel szkolenia Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi 1
The Baitiri 1
The Colony 1
The Flood 1
The Geikido 1
The Throwbacks 1
The Titan Of Titor 1
Vampiro 1
Vlatka Karanovic Jaka Kao Stena 1
WWE 1
WrestleMania 1
You Only Live Twice 1
Young Lions Cup 1
Zaproszenie na Szkolenie w Warszawie pt.: ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/ ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY Termin 26 01 2015 - 27 01 2015 - Warszawa Zgłoś się 26-27 stycznia 2015 w Warszawie / szkolenie: EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY. ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. Kategoria: Finanse/Controlling 1
[2] Elementy matematyki finansowej 2.1. zmiana wartości pieniądza w czasie 1
[3] Rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami projektowymi i próba określenia ich wpływu na wielkość parametrów finansowych 3.1. gotówkowe przychody ze sprzedaży (CR) 1
[5] Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek finansowej oceny projektu. 5.1. szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty. 5.2. kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 5.3. różnice w szacowaniu: NCF – przepływów pieniężnych netto 1
[6] Szacowanie wolnych przepływów lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk w trzech naturalnych fazach projektu: 6.1. uruchamiania 1
ace ventura 1
analizie ryzyka prognozy projektu realizowanego w warunkach niepewności i wrażliwości na towarzyszące ryzyko. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: - Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu identyfikowania kosztów i korzyści w projekcie 1
anita.musial@akademiamddp.pl Terminy 26 01 2015 - 27 01 2015 - Warszawa Zgłoś się 23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań Zgłoś się LINK: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/ Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego 1
anita.musial@akademiamddp.pl Terminy 26 01 2015 - 27 01 2015 - Warszawa Zgłoś się http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/ ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY 26 01 2015 - 27 01 2015 - Warszawa Zgłoś się 23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań Zgłoś się Kategoria: Finanse/Controlling 1
b) definicja i znaczenie 1
b) definicja poziomu płynności finansowej. 3. Pomiar poziomu płynności finansowej: a) statyczne miary płynności 1
b) korekty miar płynności 1
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów. 6. Zarządzanie należnościami: a) ocena należności przedsiębiorstw 1
b) kredyt kupiecki 1
b) metoda punktowa 1
b) metody ustalania okresu spływu należności 1
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola 1
b) poziom NWC 1
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową 1
badawcze i odtworzeniowe 1
bitcrusher 1
bitmonx 1
branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami 1
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki). 9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa: a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych 1
c) cykl konwersji gotówki 1
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej 1
c) krótkoterminowe papiery dłużne. 10. Wartość płynności finansowej: a) wartość płynności finansowej 1
c) metoda standardu kredytowego 1
c) prognozowanie należności 1
c) relacja wartości płynności do jej poziomu 1
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej 1
castle 1
certyfikat. Godziny zajęć: 10:00 – 15:45 Miejsce zajęć: centrum w/w miast. Informacje: Norbert Saks 1
czy będzie to projekt komercyjny czy finansowany ze środków publicznych. Studium wykonalności finansowej jest pogłębionym studium przeprowadzanym w fazie formułowania projektu 1
czy odpowiada potrzebom interesariuszy 1
czy rozważany do realizacji projekt ma prawidłowe finansowe podstawy do realizacji oraz 1
członków zespołów zarządzających przedsiębiorstwami ekonomii społecznej oraz wszystkich 1
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja. 8. Zarządzanie środkami pieniężnymi: a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie 1
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności 1
d) określanie strategii zarządzania NWC. 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie: a) potrzeba utrzymywania zapasów 1
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie 1
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej. 4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC): a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie 1
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa. 2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową: a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi 1
day din 1
decydentów w instytucjach nonprofit (nie nastawionych na zysk) 1
dj 1
dyskontowanie przepływów pieniężnych 1
dywestycyjne 1
e) faktoring należności 1
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami 1
ekonomicznej i finansowej opłacalności i ryzyka projektów oraz zarządzania finansami firmy. TREŚCI PROGRAMOWE W TRAKCIE SZKOLENIA: [1] Podstawowe założenia przygotowania finansowej części studium wykonalności 1.1. Decyzje inwestycyjne w odniesieniu do celu interesariuszy / beneficjentów: 1.2. cel rozpoczynania realizacji projektów 1
essentials 1
f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem. Informacje organizacyjne Koszt uczestnictwa: – jednej osoby 1490 zł + 23% VAT 1
f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem. Prowadzący dr hab. Grzegorz Michalski (tel.: +48503452860 | tel.: 791206754 | email: Grzegorz.Michalski@gmail.com ) – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych 1
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja. 7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego: a) metody analizy ryzyka kredytowego 1
fabio 1
fax (022) 211 20 90 norbert.saks@akademiamddp.pl 1
flower powder 1
generowanymi w okresie poddanym analizie). W trakcie szkolenia omawiane są trzy składniki finansowego studium wykonalności: - Analiza finansowa projektu 1
goa 1
goatrance 1
handlowych 1
inspiraz 1
instytucjonalnych 1
jaka nie jest pokryta zdyskontowanymi wpływami netto z projektu 1
jaka to melodia 1
jakie interesariusze otrzymają dzięki realizacji projektu. Analiza finansowa i ekonomiczna wycenia czynniki zgodnie z ich wartością użytkową lub kosztem alternatywnym dla interesariuszy. - Analiza kosztów i korzyści koncentrująca się na decyzyjnym ujęciu spodziewanych benefitów z projektu oraz analizowaniu jakie koszty będą ich tworzeniu towarzyszyć. - Analiza wrażliwości i ryzyka 1
kapitalizacja przepływów pieniężnych 1
kapitału koniecznego do zamrożenia w projekcie 1
kosztach alternatywnych 1
które mają wpływ na finansowe powodzenie projektu lub na wyznaczenie luki finansowej koniecznej do pokrycia przez sponsora. - Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie realizacji zadań projektu na ekonomiczne i finansowe charakterystyki projektu. - Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu finansowych zasad rządzących ekonomicznym postrzeganiem procesów w trakcie realizacji projektu. ADRESACI SZKOLENIA: Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej jednostek służb publicznych 1
które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. • Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa. • Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi 1
które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Adresaci szkolenia: Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa 1
którzy będą głównymi beneficjentami realizacji projektu. Studium finansowej wykonalności stanowić plan finansowych zasobów i finansowych przepływów w trakcie rozpoczynania 1
którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu luki finansowej 1
którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy. Program 1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową: a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa 1
licząc się z koniecznością zatrudnienia mniej licznej kadry ale o wyższych kwalifikacjach? 7.3. Wybór spośród kilku rozwiązań realizujących założenia projektu o podobnym stopniu realizacji celów ale różnych charakterystykach 1
lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 3.2. EBIT 1
lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 3.3. wolne przepływy pieniężne (FCF) 1
lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 3.4. poziom ryzyka biznesowego 1
lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk [4] Metody oceny finansowej projektów. 4.1. ocena projektów na podstawie celów przedsiębiorstw ekonomii społecznej 1
lunch 1
mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami 1
materiały szkoleniowe 1
mix 1
model Beranka 1
model Millera-Orra 1
model Stone’a) 1
modernizacyjne (innowacyjne) 1
na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa 1
nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) 1
niezależnie od tego 1
o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa 1
odiseo 1
oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych 1
oraz związanych ze środowiskiem naturalnym. Finansowe studium wykonalności umożliwia określenie finansowej rentowności projektu lub określenie luki finansowej 1
otwartego lub półotwartego na temat finansowej części studium wykonalności: Studium wykonalności finansowej projektu. Jak szacować dane do finansowej części studium wykonalności (feasibility study)? Trener: Grzegorz Michalski ( tel.: +48503452860 | Grzegorz.Michalski@gmail.com ) CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z finansową częścią studium wykonalności koncentrującą się na finansowej wykonalności zamierzonych w projekcie działań. Szkolenie ma za zadanie nauczyć praktycznej umiejętności rozpoznawania elementów istotnych od strony finansowej rentowności projektu 1
otwartego lub półotwartego na tematy: https://eunicacon.wordpress.com/biznesplan-studium-wykonalnosciszkolenie/ https://eunicacon.wordpress.com/ocena-oplacalnosci-projektow-inwestycyjnych-szkolenie/ https://eunicacon.wordpress.com/ocena-oplacalnosci-projektow-inwestycyjnych-szkolenie/ocena-i-analiza-oplacalnosci-i-ryzyka-realizacji-inwestycji/ https://eunicacon.wordpress.com/ocena-oplacalnosci-projektow-inwestycyjnych-szkolenie/ocena-i-analiza-oplacalnosci-i-ryzyka-realizacji-inwestycji/budzetowanie-kapitalowe-jako-finansowe-narzedzie-podejmowania-strategicznych-decyzji-firmy/ https://eunicacon.wordpress.com/ocena-oplacalnosci-projektow-inwestycyjnych-szkolenie/ocena-i-analiza-oplacalnosci-i-ryzyka-realizacji-inwestycji/analiza-projektow-szkolenie/ https://eunicacon.wordpress.com/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-szkolenie/ https://eunicacon.wordpress.com/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-szkolenie/jak-pogodzic-plynnosc-z-rentownoscia-szkoleni/ https://eunicacon.wordpress.com/zarzadzanie-wartoscia-przedsiebiorstwa-szkolenie/ https://eunicacon.wordpress.com/analiza-finansowa-szkolenie/ https://eunicacon.wordpress.com/finanse-dla-niefinansistow-szkolenie/ https://eunicacon.wordpress.com/finanse-dla-niefinansistow-szkolenie/finanse-dla-niefinansistow/ https://eunicacon.wordpress.com/finanse-przedsiebiorstw-szkolenie/ https://eunicacon.wordpress.com/finanse-przedsiebiorstw-szkolenie/finansowanie-kredytowe-przedsiebiorstw-szkolenie-grzegorz-michalski/ https://eunicacon.wordpress.com/controlling-finansowy/ https://eunicacon.wordpress.com/controlling-finansowy/controlling-finansowy-przedsiebiorstwa-w-warunkach-ryzyka-i-niepewnosci/ https://eunicacon.wordpress.com/szkolenia/ 1
perfect stranger 1
podając w tytule przelewu kod szkolenia. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach 1
pracownikach JST oraz wszystkich 1
pracownikach jednostek samorządu terytorialnego 1
progressive 1
progressive trance 1
przedsięwzięć nastawionych na zysk lub inicjatyw nie nastawionych na zysk 4.2. okres zwrotu 1
przerwy kawowe 1
CREATOR
SHOW DETAILS
up-solid down-solid